Etyka publikacyjna

Zasady etyczne stosowane w procesie publikacji artykułów w „Studiach Mazowieckich” dotyczą wszystkich osób zaangażowanych w proces publikacji: autorów, redaktorów i recenzentów, które są zobowiązane do zapoznania się z tymi zasadami. W przypadku naruszenia ww. zasad będą miały zastosowanie międzynarodowe standardy COPE (Committee on Publication Ethics – Komitet Etyki Publikacji) dostępne na stronie: https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf.
• Przesyłane do Redakcji artykuły muszą być oryginalne (autorskie) i nigdzie niepublikowane.
• Autorzy są zobowiązani do wskazywania źródeł, z których korzystali podczas pisania artykułu: tj. umieszczania przypisów do prac innych autorów w przypadku ich cytowania lub parafrazuje. Autorzy są zobowiązani do uzyskania koniecznych uprawnień do zamieszczania tabel lub rycin cudzego autorstwa, jeszcze przed przesłaniem tekstu do Redakcji. W przypadku ujawnienia plagiatu artykuł zostanie odrzucony.
• Jeśli artykuł ma więcej niż jednego autora, należy wskazać wkład poszczególnych autorów w powstanie tekstu, oraz ich afiliacje. Obowiązek ten spoczywa na osobie zgłaszającej tekst do publikacji. Niespełnienie tych wymagań spowoduje odrzucenie tekstu.
• Nadesłanie tekstu do Redakcji jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż autor posiada pełne prawa autorskie do nadesłanego tekstu oraz wyraża zgodę na jego publikację na łamach „Studiów Mazowieckich” w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną czasopisma oraz w wersji elektronicznej.
Autorzy są proszeni o przesłanie wraz z tekstem przeznaczonym do publikacji oświadczeń, stanowiących załącznik do Umowy o publikację artykułu przez PUZ w Ciechanowie.

Redakcja czasopisma

Redakcja „Studiów Mazowieckich”
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
tel. + 48 (23) 672 20 50 wew. 2150
email: studia.mazowieckie@puzim.edu.pl
O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP