Proces recenzji

Artykuły przysłane do Redakcji „Studiów Mazowieckich” są poddawane wstępnej recenzji wewnętrznej: po pozytywnym zaopiniowaniu przez Redaktora naczelnego artykuł jest przekazywany do dwóch niezależnych recenzentów tematycznych spoza jednostki.

W przypadku tekstów w języku obcym co najmniej jeden recenzent jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

Recenzent wypełnia pisemnie ustalony przez Redakcję formularz recenzji i przedstawia wniosek odnośnie do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Do druku przyjmowane są jedynie te artykuły, które otrzymały pozytywne recenzje dwóch recenzentów.

W procesie recenzji stosowany jest system double-blind review, tj. zarówno recenzenci nie znają tożsamości autorów, jak i autorzy nie znają tożsamości recenzentów.

Nazwiska recenzentów współpracujących ze „Studiami Mazowieckimi” są zamieszczone na stronie internetowej czasopisma.

Teksty przeznaczone do publikacji poddawane są sprawdzeniu antyplagiatowemu za pomocą usługi Similarity Check dostarczanej przez Crossref i opartej na oprogramowaniu do porównywania tekstu iThenticate.

Redakcja czasopisma

Redakcja „Studiów Mazowieckich”
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
tel. + 48 (23) 672 20 50 wew. 2150
email: studia.mazowieckie@pansim.edu.pl
O platformie:
Copyright 2023 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP