Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
  • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
  • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
  • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.
  • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.
Wytyczne dla autorów
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

ZASADY PUBLIKACYJNE
1. Półrocznik „Studia Mazowieckie” jest naukowym czasopismem humanistyczno-społecznym wydawanym przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

2. Czasopismo zawiera rozprawy i szkice, źródła i materiały oraz artykuły recenzyjne i recenzje związane tematycznie z historią Mazowsza, jak również z życiem współczesnym mieszkańców mazowieckiego regionu.

3. Przyjmowane są teksty w językach polskim i angielskim, które należy przesłać w formie elektronicznej na adres: studia.mazowieckie@pansim.edu.pl.

4. Redakcja nie pobiera od autora opłat za zgłoszenie artykułu do publikacji.

5. Autor dostarcza kompletną wersję tekstu: wraz z abstraktem w języku polskim i angielskim (o objętości do 900 znaków ze spacjami), 3–5 słowami kluczowym w języku polskim i angielskim, z tabelami, rycinami – z podaniem ich źródła, bibliografią (uwzględniającą wykorzystane w opracowaniu archiwalia, źródła drukowane, prasę i opracowania – wg wymienionych działów), afiliacją, numerem ORCID i kontaktem (mail, telefon).

6. Objętość artykułów i rozpraw: do 40 tys. znaków ze spacjami.

7. Teksty są poddane wstępnej weryfikacji przez Redaktora Naczelnego – artykuły, które zostaną uznane za niezgodne z profilem czasopisma lub o nieodpowiednim poziomie merytorycznym są na tym etapie odrzucane.

8. W celu usprawnienia procesu recenzyjnego należy przygotować artykuł w następujący sposób: Strona tytułowa (z informacjami o autorze): powinna zawierać tytuł artykułu, nazwisko autora i afiliację oraz adres do korespondencji (telefon, e-mail); Tekst artykułu (bez informacji o autorze): w tej części pracy nie mogą znaleźć się informacje identyfikujące autora, takie jak nazwisko lub afiliacja.

9. Przesłane artykuły są dopuszczane do druku na podstawie dwóch pozytywnych recenzji. Autor powinien ustosunkować się do uwag recenzentów, a następnie przesłać do Redakcji poprawioną wersję tekstu.

10. Autor wraz z przekazaniem artykułu składa pisemnie następujące oświadczenia: oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do materiałów wysyłanych do druku, oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami etyki publikacyjnej, oświadczenie o zapoznaniu się z polityką Open Access, oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o wkładzie pracy autorów w powstanie artykułu, oświadczenie, że praca nie została w całości czy w części opublikowana lub złożona do druku w innej redakcji, oświadczenie o potencjalnym konflikcie interesów, oświadczenie, że w pracy nie występują zjawiska ghostwriting i guest authorship.

11. Teksty nadsyłane do redakcji „Studiów Mazowieckich” powinny być napisane w programie Microsoft Word, czcionką Times New Roman 12 pkt, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5, wyjustowane.

12. Spacje: odstępy między wyrazami – 1 spacja; nie wstawia się spacji przed znakami interpunkcyjnymi: kropka, przecinek, dwukropek, średnik, wykrzyknik, znak zapytania, nawias zamykający cudzysłów, cudzysłów zamykający, a także przed odsyłaczem do przypisu, znaku „%”; nie wstawia się spacji po znakach: nawias otwierający, cudzysłów otwierający; jednak należy wstawić spację po skrótach: s. (strona), t. (tom), r. (rok.) itp.

13. Tytuły czasopism należy podawać w cudzysłowie, zaś tytuły książek, rozdziałów, artykułów kursywą.

14. Cytaty do dwóch zdań należy zapisywać w cudzysłowach, pismem prostym. Dłuższe cytaty należy wyodrębnić z tekstu, stosując czcionkę Times New Roman 10 pkt. Opuszczenia w cytowanym tekście oznacza się symbolem: (…). Cytat w cytacie wyróżnia się cudzysłowem «francuskim» (wstawia się go, stosując funkcję „Wstawienie” → „Symbol” → „Więcej symboli”).

15. Należy stosować przypisy dolne – czcionka Times New Roman 10 pkt, interlinia 1,0. Numery przypisów w tekście umieszcza się w górnej frakcji przed przecinkiem, średnikiem lub kropką kończącą zdanie (z wyjątkiem skrótów np. w. – wiek, r. – rok); a za wykrzyknikiem i znakiem zapytania.

16. Poszczególne elementy opisów bibliograficznych (przypisów) powinny być oddzielane od siebie średnikiem. Należy stosować następujące skróty: t. (tom), z. (zeszyt), r. (rocznik), nr, cz., [w:], red. – wszystkie zapisywane małymi literami. W przypadku pracy zbiorowej przypis należy zaczynać od redaktorów (inicjały imion i nazwiska), w nawiasie umieścić skrót red., a następnie podać tytuł publikacji kursywą.

17. W przypisach stosuje się skróty polskie: tamże, tenże, tegoż, dz. cyt., zob., por. itp.

18. Przypisy odwołujące się do wykorzystanych w artykule archiwaliów powinny zawierać nazwę archiwum, nazwę zespołu archiwalnego, sygnaturę, stronę (lub kartę), np. Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW), sygn. 253, k. 27-28.

19. Przypisy odwołujące się do tekstów czasopism powinny zawierać inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu (pisany kursywą), tytuł czasopisma (w cudzysłowie), rok, numer, strony, np. K. Bolesta-Modliński, Obrona Płocka, „Mazowsze Płockie i Kujawy” 1930, nr 11, s. 71-75 (miesięczniki, kwartalniki, roczniki) lub P. Borniński, Straty materialne i krzywdy moralne, wyrządzone przez najazd bolszewików w Seminarium Duchownym Płockim, „Kurier Płocki”, nr 207 z 2 września 1920 r., s. 2.

20. Brak miejsca lub brak roku wydania cytowanej książki oznacza się jako: b.m., b.r., b.m.r.

21. Stosuje się polskie określenia skrótowe: wyd., oprac., red.

22. Daty: dzień należy zapisywać cyfrą arabską, miesiąc – słownie, rok – skrótem, np. 26 kwietnia 1929 r.

23. Liczebniki do dziewięciu włącznie należ y zapisywać słownie, następnie cyframi arabskimi. Stosuje się skróty: mld, mln, tys., czyli 10 tys. zamiast 10 000. W zapisie liczebników powyżej 9999 wstawia się spację, np. 10 265.

24. Tabele: treść tabeli – Times New Roman 11 pkt; tytuł tabeli – nad tabelą – Times New Roman 12 pkt. Pod tabelą należy podać źródła: archiwalne, drukowane, opracowania.

25. Ryciny: podpis – pod ryciną (Times New Roman 12 pkt) oraz należy podać źródło.

26. Tabele i ryciny powinny być przekazywane w formie edytowalnej.

27. Przed przekazaniem tekstu do publikacji zaleca się używanie funkcji sprawdzania pisowni i gramatyki w programach do edycji tekstu, by zminimalizować liczbę ewentualnych błędów (np. literówki).

Umowa o publikację artykułu przez PUZ w Ciechanowie

Oświadczenie autorskie

Redakcja czasopisma

Redakcja „Studiów Mazowieckich”
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
tel. + 48 (23) 672 20 50 wew. 2150
email: studia.mazowieckie@pansim.edu.pl
O platformie:
Copyright 2023 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP