O czasopiśmie

Półrocznik „Studia Mazowieckie” jest naukowym czasopismem humanistyczno-społecznym wydawanym przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Czasopismo zawiera rozprawy i szkice, źródła i materiały oraz artykuły recenzyjne i recenzje związane tematycznie z historią Mazowsza, jak również z życiem współczesnym mieszkańców mazowieckiego regionu.

„Studia Mazowieckie” zostały założone w 1991 roku jako pismo społeczno-historyczne. Założycielem oraz wydawcą było Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział w Ciechanowie, a jego partnerem strategicznym Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe. Czasopismo współpracowało z Krajowym Ośrodkiem Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury. W latach 2005–2019 jego wydawcą była Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora (od końca roku 2013 współwydawcą była PWSZ w Ciechanowie). Przez te lata czasopismo ukazywało się jako kwartalnik. Na jego łamach ukazywały się artykuły o tematyce historycznej, socjologicznej i politologicznej, poświęcone głównie Mazowszu.
Od roku 2019 samodzielnym wydawcą jest Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie (od 1 października 2023 r. jako Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie), a czasopismo jest półrocznikiem. Jego struktura obejmuje: rozprawy i szkice, źródła i materiały, recenzje i artykuły recenzyjne. Dominują opracowania naukowe z zakresu historii, w tym opisy dziejów mazowieckich małych ojczyzn, a także opracowania z zakresu szeroko rozumianego ruchu regionalnego na Mazowszu. Prezentowane są również opracowania socjologiczne i politologiczne.
Do zamieszczenia w czasopiśmie przyjmowane są teksty dotychczas niepublikowane. Nad właściwym poziomem merytorycznym i edytorskim czuwa Redakcja, Rada Naukowa oraz zespół recenzencki. Nadsyłane teksty są dopuszczane do druku po uzyskaniu pozytywnych recenzji. Przed skierowaniem do druku materiały poddawane są korekcie edytorskiej i językowej.

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku ze zgłoszeniem artykułu do opublikowania w "Studiach Mazowieckich".

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa.

Archiwalne numery czasopisma "Studia Mazowieckie" sa dostępne na stronie: https://pansim.edu.pl/o-wydawnictwie/numery-czasopisma.

 

Redakcja czasopisma

Redakcja „Studiów Mazowieckich”
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
tel. + 48 (23) 672 20 50 wew. 2150
email: studia.mazowieckie@pansim.edu.pl
O platformie:
Copyright 2023 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP