Data publikacji : 22.07.2022

Pułtuszczanie w Akademii Krakowskiej do 1526 r., czyli uwagi o poziomie edukacji w późnośredniowiecznym Pułtusku

Abstrakt

Artykuł jest próbą zdefi niowania i prozopografi cznej analizy grupy 26 zidentyfikowanych, a najwcześniej odnotowanych studentów z Pułtuska w Akademii Krakowskiej w latach 1423–1526. Ustalono liczebność grupy. Czas studiów określono jako krótki, przeciętnie nie dłużej niż pełny semestr. Efektywność studiów (dwa bakalaureaty) nie odbiegała od normy, ale cząstkowe tylko studia, skracane ze względu na wysokie koszty, nie były przeszkodą w karierach. Autor na podstawie pięciu zapisów z lat 1423–1438 uprawdopodabnia
hipotezę o wcześniejszym istnieniu w Pułtusku szkoły parafialnej, jeszcze przed powstaniem kolegiackiej. Wskazuje na niewielki wpływ szkoły kolegiackiej, zwłaszcza w początkowym jej okresie, na liczbę zapisów do Akademii. Za istotniejszą przyczynę wzrostu liczby zapisów uważa stan ekonomiczny i kondycję społeczną pułtuskich mieszczan.

Słowa kluczowe:

Uniwersytet Jagielloński, XV-XVI w., studenci, Mazowsze, Pułtusk, historia, edukacjaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Lolo, R. (2022). Pułtuszczanie w Akademii Krakowskiej do 1526 r., czyli uwagi o poziomie edukacji w późnośredniowiecznym Pułtusku. Studia Mazowieckie, 17(1), 109–122. https://doi.org/10.54539/sm.27


Wskaźniki altmetryczne


Cited ByRedakcja czasopisma

Redakcja „Studiów Mazowieckich”
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
tel. + 48 (23) 672 20 50 wew. 2150
email: studia.mazowieckie@pansim.edu.pl
O platformie:
Copyright 2023 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP